แสดงความยินดีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
January 21, 2019
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานศาลปกครอง
January 22, 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Clinic 2019”

edpex4

วันที่ 22 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดกิจกรรมและบรรยายหัวข้อ “Prioritize OFI & Improvement Plan” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากส่วนงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 14 ส่วนงาน เข้าร่วมงาน จากนั้น เป็นกิจกรรม Workshop และการนำเสนอแผนพัฒนาของส่วนงาน ณ ห้องทวีวัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Clinic 2019” เพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตลอดจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนประเด็นปัญหา และอุปสรรคต่างๆในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดทำรายการประเมินตนเองของแต่ละส่วนงานได้

Recent post