คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้ด้วยศาสตร์วิศวกรรมสมัยใหม่ ให้น้องๆ ในวัยเด็ก”
January 14, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการกีฬา
January 15, 2019

ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” และ เปิดบ้านมหิดล นครสวรรค์

na08

วันที่ 14 มกราคม 2562 แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” และ “เปิดบ้านมหิดล นครสวรรค์” ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เอนกประสงค์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” ในภาพรวมของแต่ละคณะ และการรับสมัครนักศึกษาในระบบ Mahidol TCAS’62 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นอกจากนี้ยังมีการบรรยายแนะนำหลักสูตรของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษา รวมถึงบูทนิทรรศการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา การแสดงผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์มากกว่า 20 ผลงาน โดยมีคณาจารย์ และนักเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมงานกว่า 600 คน

Recent post