พิธีเปิดและนิทรรศการงาน “DE[AF] SIGN” ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา ของนักศึกษาหูหนวก วิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
January 17, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะศิลปศาสตร์
January 18, 2019

การบรรยาย “แนะแนวทางการเขียน Proposal เพื่อขอรับทุน Backpack Scholarship 2019”

backpack-4

วันที่ 17 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บรรยาย “แนะแนวทางการเขียน Proposal เพื่อขอรับทุน Backpack Scholarship 2019” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด “Global Citizenship” และแนะแนวทางการเขียน Proposal แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post