สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดงาน Thailand International Science Fair 2019 (TISF 2019) ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
January 10, 2019
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมการตรวจประเมิน The 129th AUN-QA Programme Assessment
January 10, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะวิศวกรรมศาสตร์

055A60A3-D16D-4C3B-B333-DA29333A5889

วันที่ 10 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ โดยคณะฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของคณะฯ และได้ถ่ายทอดนโยบายที่เป็นจุดเน้นเชิงนโยบายและให้ข้อแนะนำ เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหิดล ก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม R-114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post