คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสวัสดีปีใหม่แด่ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
January 21, 2019
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Clinic 2019”
January 22, 2019

แสดงความยินดีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

sanate

16 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในโอกาสได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 540 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post