คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) โครงการจัดตั้งสถาบัน สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
January 17, 2019
พิธีเปิดและนิทรรศการงาน “DE[AF] SIGN” ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา ของนักศึกษาหูหนวก วิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
January 17, 2019

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “การประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2019”

sc-09

วันที่ 17 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว “การประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2019” (Pure and Applied Chemistry International Conference 2019) โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าว  และกล่าวถึงโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 60 ปี ทั้งนี้ ได้สนับสนุน “การประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2019” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Together for the Benefit of Mandkind  พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงบทบาทของคณะวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ และศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ กล่าวถึงความสำคัญและแนวทางของเคมีในปัจจุบันและอนาคต  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานประชุมฯ ครั้งนี้ คณะฯ ได้จัดขึ้นเพื่อเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยทางเคมีและเคมีประยุกต์ที่มีต่อมวลมนุษยชาติในด้านต่าง ๆ และได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ประจำปี 2559  Prof. Dr.Bernard L. Feringa และนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก Prof. Dr. Katharina Landfester  และ Prof. Dr. Leroy Cronin เป็น Plenary Speakers นอกจากนี้ยังมีนักวิทยาศาสตร์สาขาเคมีแขนงต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศอีก 59 ท่าน ร่วมให้เกียรติเป็น Invited Speakers ในงานประชุมวิชาการดังกล่าว “การประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2019” จะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562    ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Recent post