งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
January 29, 2019
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดตั้งสภาความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย (The Medical Products Consortium of Thailand : MPCT)
January 30, 2019

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง “The Second Expert Meeting on Lifelong Learning for Ethnic Groups in the Greater Mekong Sub-Region”

mu-04

วันที่ 30 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เรื่อง “The Second Expert Meeting on Lifelong Learning for Ethnic Groups in the Greater Mekong Sub-Region” พร้อมร่วมลงนาม MoA ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยมาลายา และ College of Liberal  Arts De La Salle University, Manila ณ ห้อง 515 ชั้น 5 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมฯ ดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เชิญสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียเข้าร่วมโครงการวิจัย LLL for Ethnic Groups in the GMS อีกทั้งทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอชื่อสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียเข้าร่วมโครงการวิจัยดังกล่าวไปยัง UNESCO ดังนั้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโครงการวิจัย จึงมีความสำคัญในการจัดการประชุมวิชาการเพื่อให้โครงการวิจัยดังกล่าวมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการอีกด้วย

Recent post