มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก University of Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์
January 16, 2019
โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 7
January 16, 2019

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลบรรยายในหัวข้อ”Chinese Philosophy Applied in Thai Society”

78220

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจาก Thai Jiang Zhe Hu Commercial Association และ Center for Chinese Studies คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ มหาวิทยาลัมหิดล บรรยายหัวข้อ “Chinese Philosophy Applied in Thai Society” ให้กับนักธุรกิจจีน ผู้สนใจ และนักศึกษา ณ China Cultural Center ซึ่งได้บรรยายถึงปรัชญาขงจื๊อ และเต๋าที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยได้อย่างลึกซึ้ง

Recent post