โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Clinic 2019”
January 22, 2019
แสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น “มหิดลทยากร” สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561
January 22, 2019

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานศาลปกครอง

en1

วันที่ 22 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นายบรรยาย นาคยศ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง พร้อมด้วย นายจักรินทร์ นุชถนอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง นายคมชลัฐ สละอุไร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการปฎิบัติราชการทางปกครอง นายดำริห์ สุตเตมีย์ พอดีตอธิบดีศาลปกครองกลาง และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากคณะและศาลปกครอง เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานศาลปกครอง และการดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารระดับสูง ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ (1103) อาคารนาทตัณฑวิรุฬห์ ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post