สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง “The Second Expert Meeting on Lifelong Learning for Ethnic Groups in the Greater Mekong Sub-Region”
January 30, 2019
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทอง) ระดับประเทศ
January 30, 2019

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดตั้งสภาความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย (The Medical Products Consortium of Thailand : MPCT)

mou-11

วันที่ 30 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายการสร้างสภาความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย (The Medical Products Consortium of Thailand : MPCT) การสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิชาการและวิชาชีพ หน่วยงานส่งเสริมทางวิชาการและการวิจัยต่างๆ หน่วยตรวจวิเคราะห์ หน่วยงานพัฒนามาตรฐานและสนับสนุนเชิงพาณิชย์ นับเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งของประเทศไทยในการยกระดับการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สู่ระบบสากลให้มีความเป็นรูปธรรม เป็นการปฏิรูปกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยอาศัยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงนโยบายการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนการผนึกกำลังการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ โดยบูรณาการร่วมกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากในการเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ นับเป็นความร่วมมืออันดีจากทุกภาคส่วนที่จะมีมุมมองการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อนประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลก ในอนาคตเป็นสำคัญ ไม่ใช่ต่างคนต่างทำงานเหมือนในอดีต

จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , นายวรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานคณะกรรมการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (TMTE Fund) และ นายแพทยสุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนา การส่งเสริมมาตรฐาน การประเมินสมรรถนะ การทำงานและความปลอดภัย และการตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันการศึกษาชั้นนำหน่วยงานส่งเสริมทางวิชากรและการวิจัยต่าง ๆ หน่วยงานพัฒนามาตรฐานและสนับสนุนเชิงพาณิชย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศิลปากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย แหล่งทุน สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (TED Fund) หน่วยตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยงานพัฒนามาตรฐาน ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ หน่วยงานสนับสนุนเชิงพาณิชย์ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์นการจัดตั้ง “สภาความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย” (The Medical Products Consortium of Thailand : MPCT) ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะทำหน้าที่ประสานบริหารจัดการและสร้างความร่วมมือดังกล่าว

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: อ่านต่อ

Recent post