พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก”

ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562
January 26, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องดื่มพรีเมี่ยมจากสมุนไพรและเปลือกไม้สู่ชุมชน”
January 28, 2019

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก”

dt-

วันที่ 27 มกราคม 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้ารับเสด็จ และ ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถวายรายงาน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า จัดงานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในด้านการดูแลรักษาและป้องกันสุขภาพภายในช่องปาก โดยเน้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของตนเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้ความรู้ทางด้านทันตกรรมอื่นๆ เช่น โรคปริทันต์ การรักษารากฟัน การใส่ฟันปลอม การดูแลรักษาความสะอาดภายในช่องปาก การแปรงฟันที่ถูกวิธี และสภาวะของโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่องปาก รวมไปถึงการดูแลในส่วนของสุขภาพทั่วไปด้วย อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคในช่องปากควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพทั่วไป 

ภายในงานชมนิทรรศการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการทันตสุขภาพ คลินิกบริการตรวจและปรึกษาสุขภาพช่องปากโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยในช่องปากได้ด้วยตนเอง อาทิ การจัดนิทรรศการทางทันตสาธารณสุข บอร์ดวิชาการ วีดิทัศน์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานต่างๆในด้านทันตกรรม  บริการตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมกับให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชน การแสดงจากนักศึกษาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรมซุ้มสอยดาว โดยรายได้นำเข้าสมทบทุน “มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก” และกิจกรรมการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย งานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

Recent post