โครงการสัมมนา “Re-design รายวิชาศึกษาทั่วไป ตามหลักการ OBE”
January 16, 2019
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลบรรยายในหัวข้อ”Chinese Philosophy Applied in Thai Society”
January 16, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก University of Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์

visit6

วันที่ 16 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ต้อนรับ Mr.Tim Zwaagstra, Program Manager Southeast Asia for International Strategy & Relations และ Ms. Tamara van Woerkom, Cordinator Global Support Units จาก University of Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในโอกาสเข้าพบและหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีการเจรจาเรื่องการส่งนักศึกษาและการทำ Double PhD Degree ในระดับสถาบัน การทำ joint research unit ด้านเภสัชศาสตร์และความเป็นไปได้ในการทำวิจัยร่วมด้าน healthy aging ระหว่างทั้งสองสถาบัน ณ ห้องประชุม OSM 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post