มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก University of Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์

โครงการสัมมนา “Re-design รายวิชาศึกษาทั่วไป ตามหลักการ OBE”
January 16, 2019
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลบรรยายในหัวข้อ”Chinese Philosophy Applied in Thai Society”
January 16, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก University of Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์

Recent post