มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก University of Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์
January 16, 2019
โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 7
January 16, 2019

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลบรรยายในหัวข้อ”Chinese Philosophy Applied in Thai Society”

Recent post