ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
January 25, 2019
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก”
January 27, 2019

ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

cufst-2

26 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับในการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้เข้าประชุมซึ่งเป็นประธานสภาคณาจารย์ สภาอาจารย์ สภาพนักงาน สภาข้าราชการ สภาคณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย / สถาบันต่างๆ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด และคณะกรรมการบริหาร ปอมท. จำนวนประมาณ 35 คน

Recent post