บรรยายพิเศษ “หลักการและแนวทางการยกระดับและจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)”
January 9, 2019
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดงาน Thailand International Science Fair 2019 (TISF 2019) ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
January 10, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

mb-1

วันที่ 10 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล กล่าวต้อนรับ โดยคณะฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของคณะฯ ในปี 2561 ถึงปัจจุบัน และกล่าวถึง ผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 ที่ได้รับคะแนนดีเยี่ยม (TRF Index 5.0) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), รวมถึงผลงานวิจัยตั้งแต่ (ปี พ.ศ. 2558- พ.ศ. 2561) ทุนวิจัยในด้านต่าง ๆ ด้านการศึกษา , การบริการวิชาการ ,และโครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ตามมาตรฐาน AUN–QA ณ ชั้น 1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.กนก ภาวสุทธิไพศิฐ ( A108 ) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post