ประชุมสรุปการดำเนินการทุน Norway สำหรับนศ.พม่า CBIM Phase 1 (2014-2019) และ CBIM Phase 2 (2018-2022)
January 16, 2019
ผู้บริหารสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย (Asian Population Association-APA) เข้าพบอธิการบดี
January 17, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

il-1

วันที่ 17 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวต้อนรับ โดยสถาบันฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของสถาบันฯ และได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของสถาบันฯ ในปี 2561 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในปี 2562 ได้แก่ หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ , การบริการวิชาการที่บูรณาการแบบองค์รวมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน,โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารปัญญพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post