ม.มหิดล ร่วมกิจกรรม “RUN Friendship: Empower RUN Strengthen Cluster “
January 10, 2019
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
January 11, 2019

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562

kan1

วันที่ 11 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาเขตกาญจนบุรีต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้แทนจากหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี และกล่าวรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาเขตกาญจนบุรีในรอบ3เดือนที่ผ่านมา ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำการศึกษาและวิชาการแบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียนต่อไป ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

Recent post