โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 7
January 16, 2019
ประชุมสรุปการดำเนินการทุน Norway สำหรับนศ.พม่า CBIM Phase 1 (2014-2019) และ CBIM Phase 2 (2018-2022)
January 16, 2019

ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0) ฝ่ายมหาวิทยาลัยมหิดลครั้งที่ 1/2562

E6ADDF84-7288-4336-81EF-8BD71ADD0D70

วันที่ 16 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการยดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ นรัตถพล เจริญพันธุ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชัย บวรกิตติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการ เพื่อปรึกษาหารือการจัดประชุมวิชาการ เรื่อง เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0) ฝ่ายมหาวิทยาลัยมหิดลครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

Recent post