รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561 เจ้าภาพโดย กระทรวงสาธารณสุข
January 29, 2019
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง “The Second Expert Meeting on Lifelong Learning for Ethnic Groups in the Greater Mekong Sub-Region”
January 30, 2019

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

534491

วันที่ 29 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันฯ พร้อมกล่าวขอบคุณนักกีฬา อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ ทีมแพทย์ นักกายภาพบำบัด พยาบาล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ทั้งในรอบคัดเลือก ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และรอบมหกรรม ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยุทธนา  อุดมพร ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานผลการแข่งขันฯ ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 นี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเหรียญเป็นอันดับที่ 19 จากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 112 สถาบัน โดยได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันฯ จำนวน 12 เหรียญ ได้แก่ เหรียญทอง 4 เหรียญ เหรียญเงิน 3 เหรียญ และเหรียญทองแดง 5 เหรียญ สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและกระตุ้นให้นักกีฬาพัฒนาทักษะความสามารถ มุมานะในการฝึกซ้อมให้มีระดับฝีมือที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นรวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี  มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้

ประเภทเหรียญทอง จำนวน 4 เหรียญ  ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล          คณะ/วิทยาลัย กีฬา

1. นางสาวพรกมล ไตรแก้ว            วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชั้นปีที่ 4          วิ่ง 800 เมตรหญิง

2. นางสาวยลดา น้าวิไลเจริญ        คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1           หมากล้อม บุคคลหญิง

3. นายกุลวัฒน์ ตั้งวัฒนะกุล          วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชั้นปีที่ 4          เรือกรรเชียงบกชาย

ระยะ 500 เมตร

4. เรือกรรเชียงบก ทีมชาย 2 คน ระยะ 1,000 เมตร ได้แก่

4.1 นายกีรติ อินคชสาร        วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชั้นปีที่ 2

4.2 นายณภัค ณ นครพนม    วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชั้นปีที่ 3

4.3 นายศิวกร สมุทรรัตน์      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชั้นปีที่ 1

ประเภทเหรียญเงิน จำนวน 3 เหรียญ  ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล          คณะ/วิทยาลัย กีฬา

1.นางสาวพรกมล ไตรแก้ว            วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชั้นปีที่ 4      กรีฑา 1,500 เมตร หญิง

2.นางสาวประภัสสร ประกอบสิน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชั้นปีที่ 3          เทควันโด รุ่นน้ำหนัก   73 กก.ขึ้นไป บุคคลหญิง

3.เรือกรรเชียงบก ทีมชาย 4 คน ระยะทาง 2,000 เมตร ได้แก่

3.1 นายธนารักษ์ วงษ์วัฒนพงษ์  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (บัณฑิตวิทยาลัย ) ชั้นปีที่ 3

3.2 นายนวพล หุ่นเหมอาบ       วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชั้นปีที่ 4

3.3 นายพิพัฒน์พงศ์ อินทศรี      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชั้นปีที่ 2

3.4 นายวรวัฒน์ วรรณอาภา      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชั้นปีที่ 4

3.5 นายอภิสิทธิ์ โสภณพิจิตร์     วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชั้นปีที่ 3

ประเภทเหรียญทองแดง จำนวน 5 เหรียญ  ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล          คณะ/วิทยาลัย กีฬา

1.นายประชารักษ์ อริยาวัฒนกุล   คณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4     หมากล้อม ประเภทบุคคลเดี่ยวชาย

2.นายธนาธิป โคกแก้ว      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชั้นปีที่ 3          เทควันโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก. ชาย

3.นางสาวศศิปรีญา พ่วงชาวนา    วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชั้นปีที่ 1      กรีฑา ประเภทพุ่งแหลนหญิง

4.เรือกรรเชียงบก ทีมผสม 4 คน ระยะทาง 2,000 เมตร ทั่วไป

4.1 นายณัฐพล พวงลำเจียก         วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชั้นปีที่ 4

4.2 นายพศวีร์ ราชเสนา              วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชั้นปีที่ 3

4.3 นายอภิสิทธิ์ โสภณพิจิตร์        วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชั้นปีที่ 3

4.4 นางสาวพัชรวดี สุขเจริญ        วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชั้นปีที่ 4

   4.5 นางสาวศุภภร ชีวนรสุชากุล    วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชั้นปีที่ 4

4.6 นางสาวสกุลณา น้องแก้ว       วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชั้นปีที่ 4

  1. เทนนิสทีมชาย

   5.1 นายจิณติภู ตรงปัญญาโชติ   คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

5.2 นายธนาพล ใจงาม     วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชั้นปีที่ 4

5.3 นายหฤษฎ์ ฟักเขียว          วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชั้นปีที่ 3

  5.4 นายกษิดิศ ศรีสุวรรณ        วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชั้นปีที่ 4

5.5 นายศัจกร ฉลาด              วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชั้นปีที่ 2

Recent post