คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล สวัสดีปีใหม่ 2562 แด่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
January 28, 2019
หอสมุดและคลังความรู้ม.มหิดล จัดงานมหิดลมินิบุ๊คแฟร์ 28 ม.ค. – 1 ก.พ.2562 ณ ม.มหิดล ศาลายา
January 28, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 “Thailand Quality Education Forum 2019”

tqed01

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019 “Accountable QA: Commitment to Success” ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม และศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆจำนวนกว่า 400 คน

รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการประชุม เปิดเผยว่า สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยได้มีการขับเคลื่อนด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยมีกลไกการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาที่แตกต่างกัน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019 “Accountable QA: Commitment to Success” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชาติ สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะวิชา และหลักสูตร รวมทั้งบุคลากรด้านการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารระบบคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนองค์การสู่วิสัยทัศน์และความเป็นเลิศในบริบทต่างๆ และสร้างเครือข่ายของนักประกันคุณภาพและนักพัฒนาคุณภาพต่อไป รวมทั้งเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง 50 ปีแห่งวันพระราชทานนาม และ 131ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 นี้
สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น ตระหนักในความสำคัญของการใช้ระบบคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยเริ่มจากการพัฒนาเกณฑ์ MUQD มาใช้ในมหาวิทยาลัยในเบื้องต้น และเริ่มนำเกณฑ์ EdPEx เข้ามาใช้ตั้งแต่ปี 2553 และมีการตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx ครั้งแรกในปี 2555 สำหรับระดับหลักสูตรเริ่มนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ตั้งแต่ปี 2554 และเริ่มพัฒนาสู่การปฏิบัติทั่วทั้งมหาวิทยาลัยในปี 2558 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เห็นประโยชน์ และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ระบบคุณภาพดังกล่าว จึงได้ริเริ่มจัดงาน Thailand Quality Education Forum ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการใช้ระบบคุณภาพในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
กิจกรรมในวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.15 น.การบรรยายพิเศษ เรื่อง ฝ่าวิกฤตอุดมศึกษาไทยด้วย “คุณภาพ” โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้น เสวนา เรื่อง “การใช้ระบบคุณภาพขับเคลื่อนองค์การสู่ความเป็นเลิศ” โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ผศ.ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ผู้ดำเนินการเสวนา โดย คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล หลังจากนั้นเป็นการแยกกลุ่มย่อย ในวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.การบรรยาย Academic Leadership in a Disruptive World โดย Prof Lily Kong , President of Singapore Management University, Singapore ต่อด้วย การบรรยาย Strategy Formation and Execution for Organizational Change โดย Prof. Dr. Luis Maria R. Calingo , President of Holy Angel University, The Philippines และการเสวนา การเชื่อมโยงเกณฑ์ระดับหลักสูตรสู่ระดับสถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพ มีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ รศ.ดร.นันทนา คชเสนี Acting Chairperson of AUN-QA Council, ASEAN University Network รศ.ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านวิชาการและประกันคุณภาพหลักสตูร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการเสวนา โดย รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล

Recent post