คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์
January 15, 2019
โครงการสัมมนา “Re-design รายวิชาศึกษาทั่วไป ตามหลักการ OBE”
January 16, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผลักดันการศึกษา วิจัย และด้านเทคโนโลยี

Recent post