งาน “ครบรอบ 55 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล”
February 11, 2019
สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดอบรม “Using Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) and Isotope Ratio Mass Spectrometer (IRMS) for assessment of body composition and breast milk intake”
February 11, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดเสวนา “เดินหน้าสถาบันอุดมศึกษากับความท้าทายในอนาคต” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

50year11

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน เสวนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง“เดินหน้าสถาบันอุดมศึกษากับความท้าทายในอนาคต” โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ. สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน และศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาคเช้า ได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์ปาฐก การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กระทรวงใหม่กับการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาไทยในอนาคต” จากนั้นเป็นการเสวนาเรื่อง “เดินหน้าสถาบันอุดมศึกษากับความท้าทายในอนาคต”   โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายมหาชน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูปการเมือง  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการเสวนาครั้งนี้

ภาคบ่าย เป็นการเสวนา เรื่อง “มุมมองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ มงคลเลิศลพ ประธานแผนกคดีบริหารราชการแผ่นดินในศาลปกครองสูงสุด ,นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ดำเนินรายการ การเสวนาเต็มไปด้วยความรู้ มุมมอง แนวคิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การเสวนาในครั้งนี้ จึงได้รับความสนใจจากประชาคมมหิดล และบุคคลทั่วไปที่ร่วมลงทะเบียนเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก

การจัดเสวนา “เดินหน้าสถาบันอุดมศึกษากับความท้าทายในอนาคต” ครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหิดลครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี ในปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดโครงการเสวนาดังกล่าว   เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ     และสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางการพัฒนาการอุดมศึกษาร่วมกันเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ

Recent post