สถาบันฯ อาเซียน เข้าพบ WR Thailand (ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย) เพื่อปรึกษาความร่วมมือทางวิชาการ
February 5, 2019
2 นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล ได้เป็นตัวแทน Microsoft Student Partner (MSP)
February 6, 2019

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดเสวนา “คนรามาฯ ต้องรู้เรื่องฝุ่น”

pm12

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนา “คนรามาฯ ต้องรู้เรื่องฝุ่น” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ อาจารย์ พญ.ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
แพทย์ พยาบาล บุคลากรรามาธิบดี และนักศึกษา ให้ความสนใจและเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคารหลัก (อาคาร 1)

Recent post