รักษาการแทนรองอธิการบดี บรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 22 (MU-SUP#22)
February 25, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
February 26, 2019

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

governance11

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” โดยมหาวิทยาลัยมหิดลมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งมีการดำเนินการต่อเนื่องทุกปี และในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมหิดลต้องเข้าร่วมการประเมินดังกล่าว จึงจัดให้มีโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นายอภิรักษ์ แสงทอง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” และ “หลักเกณฑ์ วิธีการ ตัวชี้วัด และกรอบระยะเวลาการประเมิน” ณ ห้องประชุม 101 (ประชาสังคมอุดมพัฒน์) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post