โครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และพัฒนาวัดสร้างสุขให้ชุมชนด้วยพลังจิตอาสา ครั้งที่ 1
February 18, 2019
โครงการหยั่งรากจิตตปัญญา สู่สังคมเเห่งความสุข ปีที่ 3
February 18, 2019

พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1550466965409-1024x679

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รุ่นที่ 21) และให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน”โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล , นายบรรจง อมรชีวิน รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ , นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post