พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
February 18, 2019
รักษาการแทนรองอธิการบดี บรรยายหัวข้อ “วัฒนธรรมองค์การ: ค่านิยมมหิดล”
February 18, 2019

โครงการหยั่งรากจิตตปัญญา สู่สังคมเเห่งความสุข ปีที่ 3

1550478778389-768x512

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการหยั่งรากจิตตปัญญา สู่สังคมแห่งความสุข ปีที่ 3 โดยการสนับสนุนของ สสส. โครงการย่อยที่ 1 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม Well Being Leadership โดยได้รับเกียติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมด้วย อาทิ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ คณบดี และผู้อำนวยการ รวมกว่า 30 ท่าน ณ บ้านทะเลสีครีมรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม ซึ่งกิจกรรมนี้จัดระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562

Recent post