คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
February 4, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย
February 4, 2019

ส.ค.ส.พระราชทานประจำปี 2562 จาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

332E7973-E6C2-4C00-B43B-C6B9BE52B7D6

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  รองศาสตราจารย์นารถธิดา  ตุมราศวิน  ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และคณะ ได้อัญเชิญ ส.ค.ส.พระราชทานประจำปี 2562 จาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มอบแด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่ออำนวยพรแด่ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความร่วมมือการดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มาโดยตลอด    ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post