ส.ค.ส.พระราชทานประจำปี 2562 จาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
February 4, 2019
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ SPACE-F  โครงการบ่มเพาะและเร่งรัดการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้นด้านนวัตกรรมอาหาร
February 4, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย

1EE4D789-95E2-40E4-9536-B1832214209B

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ต้อนรับ H.E. Mrs. Kjersti Rodsmoen, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Royal Norwegian Embassy in Bangkok และ Mr.Tor Haug, Charge d’ Affaires/ Minister Counsellor ในโอกาสเข้าพบและหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และประเทศนอร์เวย์ ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post