สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบกลไกการจัดการ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่มหานคร
February 25, 2019
รักษาการแทนรองอธิการบดี บรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 22 (MU-SUP#22)
February 25, 2019

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัล “คนดี ศรีมหิดล” ประจำปี 2561

m-1377_edit

ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัล “คนดี ศรีมหิดล” ประจำปี 2561 ประเภทอาจารย์ จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Ph.D. (Food Science) Oregon State University, U.S.A. อาจารย์เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ผู้เชี่ยวชาญองค์การนานาชาติ (UNICEF / WHO / FAO) มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์สังคมไทยและสังคมโลก ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย กฎหมาย และประกาศกระทรวงสาธารณสุขจำนวนมาก มีบทบาทในการพัฒนาสุขภาพทั้งประชากรไทยและประชากรโลก ทำให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ  

อาจารย์เล่าให้ฟังว่า ตั้งแต่เข้ามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการตามแนวพระราชดำรัส ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม ที่มุ่งให้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมาโดยตลอด แต่การดำเนินการในแนวทางดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะจะต้องตั้งเป้าประสงค์ที่ชัดเจน รวมถึงต้องเข้าใจทฤษฎีอย่างถ่องแท้ บนรากฐานทางวิชาการที่ถูกต้องแม่นยำอย่างเหมาะสม จนถึงขั้นที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ แนวทางการทำงานดังกล่าวทำให้อาจารย์ได้รับการยอมรับและมีโอกาสสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ตามปณิธาน “ปัญญาของแผ่นดิน

ทั้งนี้ ผมถือว่าการทำงานทั้งที่ชอบ หรือไม่ชอบ ตรงสาขา หรือไม่ตรงสาขานั้น คือ การเรียนรู้ทั้งสิ้น ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้หลายครั้งได้นำมาใช้ประโยชน์ ผมจึงมักไม่เกี่ยงงาน แต่เมื่อเริ่มทำแล้วต้องพยายามศึกษาให้รู้จริง มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์เป็นสาคัญ โดยในกระบวนการทำงานจะต้องให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์อย่างเป็นธรรม และการที่จะให้บรรลุประโยชน์กับสังคมส่วนใหญ่ บางครั้งเราต้องยอมขาดทุนเพื่อกำไร ทั้งนี้ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆ ต้องจริงใจ ยอมรับ ให้เกียรติ รับฟังกัน และพยายามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างไม่มีอคติ ถ้าเรามองและฟังคนอื่นบ้าง เอาใจเขามาใส่ใจเรา เราจะเห็นความสามารถที่อยู่ภายในตัวเขา เราจะได้ยินแนวคิดที่เหมาะสมในการทางานร่วมกันหรือแม้แต่การดำรงชีวิต เราจะได้ต้นแบบที่ดีเพื่อยึดถือได้ในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ผมโชคดีที่มีโอกาสได้พบต้นแบบการดำเนินชีวิตทั้งในครอบครัว สถานศึกษาและที่ทำงาน สุดท้ายผมตระหนักไว้เสมอว่าสุขและทุกข์อยู่ที่ใจเราเองและทั้งสองอย่างก็ไม่จิรัง

Recent post