วิทยาลัยราชสุดา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการศึกษาโอกาสและข้อจำกัดในการร่วมจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์โดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ม.มหิดล
February 26, 2019
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล จัดงานเสวนา “โครงการรู้เท่าทันสร้างสรรค์สื่อปลอดภัย”
February 27, 2019

วิทยาลัยราชสุดา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการศึกษาโอกาสและข้อจำกัดในการร่วมจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์โดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

rs3

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการศึกษาโอกาสและข้อจำกัดในการร่วมจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์โดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนกฏหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการฟื้นฟู รักษาพยาบาล ดูแลส่งเสริมสุขภาพที่ดำเนินโดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องและนำเสนอโอกาสและข้อจำกัดในการผลักดันให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสามารถเป็นหน่วยร่วมจัดบริการได้ โดยการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี

Recent post