สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดการประชุมเสวนาวันภาษาแม่สากล ครั้งที่ 7 “นโยบายพหุภาษาเพื่อพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิต และสันติภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืน”
February 21, 2019
สัมภาษณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง “ข้าวปิ่นแก้ว-ข้าวสมเด็จพระสังฆราชทรงประทาน”
February 22, 2019

ม. มหิดล เข้าร่วมประชุมหารือโครงการ ASEAN in Today’s World (AsTW) จัดโดย ASEAN Secretariat และ Kyushu University ที่ University of Malaya

astw1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมหารือกับ Kyushu University, University of Malaya, Ateneo de Manila University, Vietnam National University-Hanoi และสำนักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ในการดำเนินการโครงการ ASEAN in Today’s World ในการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการเคลื่อนย้ายนักศึกษาระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกและภูมิภาคอาเซียน ระหว่างปี 2021 – 2023 หลังจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลเคยได้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพมาแล้วในปี 2009 – 2011

Recent post