ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุม THE Research Excellence Summit: Asia Pacific
February 20, 2019
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 136
February 20, 2019

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมรับฟังผลการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการ AACSB ณ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา

AACSB-MUIC07

20 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมรับฟังผลการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการ AACSB ณ ห้องประชุม A303 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) คือ สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก ซึ่งเป็นศูนย์กลาง และผู้นำในการพัฒนาการศึกษาด้านการบริหารจัดการ และทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการรับรอง และประกันคุณภาพให้กับสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจ หรือ Business Schools ทั่วโลก ซึ่งการรับรองมาตรฐานโดย AACSB จะเป็นเครื่องช่วยยืนยันว่าผู้ที่จบมาจากสถาบันเหล่านั้นจะมีโอกาสได้รับการจ้างงานสูงกว่า นอกจากนี้หากผู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองโดย AACSB เมื่อต้องการเรียนต่อปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกที่ได้รับการรับรองเช่นเดียวกันก็ทำให้การติดต่อ หรือสมัครเรียนทำได้ง่าย และสะดวกขึ้น

คณะกรรมการ AACSB มีกำหนดเข้าประเมิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 มีทั้งสิ้น จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.Prof.Hirokazu Kono คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น 2. Prof.Jaishankar Ganesh คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัทเจอร์ส ประเทศสหรัฐอเมริกา และ 3. Prof.Theodore E.Zorn คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมสซี่ ประเทศนิวซีแลนด์

ในขณะที่ทีมต้อนรับของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น นำโดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีฯ ดร.ชมพูนุท ผ่องจิตร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งประธานกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ดร.เบญลักษณ์ ศกุนะสิงห์ รองประธานกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ที่รับผิดชอบหลักในการเขียนรายงาน AACSB) และ ดร. ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ

สถาบันที่ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก ขณะนี้มีเพียง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งการมาเยือนของคณะกรรมการ AACSB ทั้ง 3 ท่านครั้งนี้ เพื่อตรวจประเมินขั้นสุดท้าย โดยทางคณะกรรมการ AACSB จะให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการพัฒนา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อไป และจะทราบผลการตรวจประเมินอย่างเป็นทางการในอีก 6 เดือนข้างหน้า

Recent post