2 นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล ได้เป็นตัวแทน Microsoft Student Partner (MSP)
February 6, 2019
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานปาฐกถาโดยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี พ.ศ.2559
February 6, 2019

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดเสวนา เรื่อง “ถอดบทเรียนการนำวิชาการไปสู่สังคมเพื่อการเป็น คณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบรู้สุขภาพ : กรณี ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5”

pm08

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการ Share & Learn งานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 เรื่อง “ถอดบทเรียนการนำวิชาการไปสู่สังคมเพื่อการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้สุขภาพ : กรณี ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เทพานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล กาญจนสุธา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมรินทร์ คงทวีเลิศ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรร่วมการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post