อธิการบดี ม.มหิดล ได้ร่วมบรรยาย ใน Panel Discussion หัวข้อ “Opportunities in Entrepreneurship for ASEAN Universities”
February 13, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ เปิด Mahidol – SCB Investment Lab ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านการลงทุนเสมือนจริงแห่งแรกของประเทศไทย
February 13, 2019

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการ The 4th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Innovations in Nursing Practice, Education, and Research

ra12

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการ The 4th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Innovations in Nursing Practice, Education, and Research จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบโล่แสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นได้แก่
1. Prof.Dr.Ann Kurth, Dean from School of Nursing , Yale University
2. Prof.Dr.Anne Hirsch,Associate Dean from School of Nursing, University of Washington
3. Prof Dr. Connie Delaney, Dean from School of Nursing, University of Minnesota
4. Prof. Dr. Sopis Hu , Representative from College of Nursing, Taipei Medical University
5. Prof.Dr. Nilda Peragallo Montano. Dean from School of Nursing, University of North Caroling at Chapel Hill
6. Prof. Dr. Patricia Davidson, Dean from School of Nursing, Johns Hopkins University, Associate
7. Prof. Dr.Ellen Smith, Repressentative from School of Nursing , University of Michigan
8. Prof. Dr. Tonda L. Hughes Director of Global Health Research, Representative from School of Nursing,
University of Columbia
9. Prof. Dr. Wen Yu Hu, Director, School of Nursing, National Taiwan University
10. รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11. รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ภายหลังพิธีแสดงความขอบคุณ ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Global Framework for Actions to Improve Response to Chronic Disease” และชมการนำเสนอของ อาจารย์ , นักวิจัย (Poster Presentation) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมาคมพยาบาลเกียรติคุณไทย มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีกลุ่มผู้ฟัง ได้แก่พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล ผู้บริหารการพยาบาล นักวิจัย บุคลากรทางการพยาบาล และผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาพยาบาลและโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนแนวคิด ทฤษฎี ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาล และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ทันสมัยระดับประเทศและต่างประเทศ งานประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

Recent post