สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาวิชาการเรื่อง “เจาะลึกการขอตำแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล”
February 28, 2019
พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล บรรยายพิเศษ หัวข้อ “หลีกห่างอบายมุข : ทางแห่งความเสื่อม” ให้กับนิสิตจุฬาฯ
February 28, 2019

ม.มหิดล ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 1/2562

kitt7

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วม “การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 1/2562” โดยมี ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานบ้านชีววิถีเกษตรพอเพียง ร่วมกันปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมหอนิทัศน์ราชภัฏ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

Recent post