คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Bangkok International Neonatology Symposium 2019” (ครั้งที่ 10)
February 27, 2019
การฝึกอบรม MU EdPEx Assessor Training รุ่นที่ 7 (กิจกรรมที่ 2 Workshop “การจัดทำ Consensus Review และ Site Visit Planning”)
February 27, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมระดมสมองเรื่องการวิจัยและนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุ

brain13

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด “การประชุมระดมสมองเรื่องการวิจัยและนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุ”  ณ ห้องประชุมศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการประชุมโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้สูงอายุในประเทศไทย ได้แก่ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์, กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สำนักประสานงานสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะรองรับสังคมสูงวัย (สปสว.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีความสนใจในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และสถาบันโภชนาการ สืบเนื่องจาก ในปี 2561 ที่ผ่านมา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารของส่วนงานได้เจรจาความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ University of Sydney และ Macquarie University ซึ่งจากการเดินทางดังกล่าว ผู้บริหารของส่วนงานต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมหารือในเรื่องการทำวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนานโนบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุ อันเป็นที่มาในการจัดประชุมระดมสมองเรื่องการวิจัยและนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุ

Recent post