งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME START UP : Early Stage)
February 20, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
February 21, 2019

สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ฝึกอบรมเรื่อง “เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์”

tm1

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์ และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้อบรม จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในการฝึกอบรมเรื่อง “เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะด้านอาหารและโภชนาการแก่บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขของ สปป. ลาว ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการกว่า 20 ปี ได้มีการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อให้ตอบสนองต่อการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของ สปป.ลาว ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

Recent post