มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุม”8th Asian University forum : AUF”
February 10, 2019
พิธีเปิดการประชุมการจัดตั้งสมาคมความร่วมมือระดับนานาชาติในการควบคุมยุงพาหะ และโรคที่นำโดยยุงพาหะ
February 11, 2019

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 13

qc1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรจากทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยมีทีมวิทยากร MU EdPEx บรรยายองค์ประกอบของเกณฑ์ EdPEx ในหมวดต่างๆ และการให้คะแนน ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post