ผู้บริหาร ม.มหิดล และ ผอ.รพ.รามาธิบดี ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ รพ.รามาธิบดี และร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์
February 9, 2019
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 13
February 11, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุม”8th Asian University forum : AUF”

B8A28AAF-F58F-4C25-BA0B-AE83DD943AC9

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการประชุม “8th Asian University forum : AUF” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ The Ateneo de Manila University ประเทศฟิลิปปินส์

Recent post