คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA -Visit) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
February 5, 2019
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดเสวนา “คนรามาฯ ต้องรู้เรื่องฝุ่น”
February 6, 2019

สถาบันฯ อาเซียน เข้าพบ WR Thailand (ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย) เพื่อปรึกษาความร่วมมือทางวิชาการ

aihd-3

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมด้วย ดร.วไลกัญญา พลาศรัย ที่ปรึกษาสถาบันฯ และ อ.ดร.วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานโยบายและระบบสุขภาพ และคณะ เข้าพบ Dr.Daniel Kertesz ผู้แทนองค์กรอนามัยโลกประจำประเทศไทย Dr.Renu Garg WHO Regional Advisor on NCDs และ Dr.Deyer Gopinath WHO Medical Officer in Malaria and Border Health เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ และ WHO ด้านสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพในภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ

Recent post