การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 136
February 20, 2019
งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME START UP : Early Stage)
February 20, 2019

7 หลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านประเมินมาตรฐานหลักสูตรระดับอาเซียน AUN-QA

aun1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนา คชเสนี รักษาการประธานคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (Acting Chairperson of AUN-QA Council) แถลงผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล 7 หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ณ ห้องประชุม IT426 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

Recent post