รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมรับฟังผลการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการ AACSB ณ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
February 20, 2019
7 หลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านประเมินมาตรฐานหลักสูตรระดับอาเซียน AUN-QA
February 20, 2019

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 136

qa10

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 136 (The 136th AUN Quality Assessment at Program level) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รักษาการประธานคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (Acting Chairperson of AUN-QA Council) กล่าวถึงกระบวนการการตรวจประเมิน และมี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมงาน ณ ห้อง Grand Auditorium คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จากนั้น เป็นพิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการผ่านมาตรฐานให้แก่หลักสูตรที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 121 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด คณะกายภาพบำบัด
  2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  3. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  4. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 136 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในมหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตรเข้ารับการตรวจประเมิน จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Bachelor of Science in Information and Communication Technology, Faculty of Information and Communication Technology)
  2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ (Bachelor of Nursing Science, Faculty of Nursing)
  3. หลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (นานาชาติ) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (Master of Clinical Tropical Medicine, Faculty of Tropical Medicine)
  4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา (Master of Arts in Rehabilitation Science for Persons with Disabilities, Ratchasuda College)

ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมิน (AUN – QA Assessors) พร้อมด้วย AUN-QA Trainee จำนวน 39 ท่าน ร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจประเมินหลักสูตร และนำเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจาในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

Recent post