มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการประชุมระดมสมองเรื่องการวิจัยและนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุ
February 27, 2019
สถาบันโภชนาการ ให้การต้อนรับคณะผู้แทน จาก Department of Food and Health Science, Fukuoka Women’s University, Japan
February 27, 2019

การฝึกอบรม MU EdPEx Assessor Training รุ่นที่ 7 (กิจกรรมที่ 2 Workshop “การจัดทำ Consensus Review และ Site Visit Planning”)

edpex3

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและบรรยาย “Assessment Overview (Process & Result)” จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา บรรยาย “ทบทวนกระบวนการตรวจประเมิน “การทำ Pre-Consensus Activity (Item Lead, Item Backup)”” ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรม MU EdPEx Assessor Training รุ่นที่ 7 กิจกรรมที่ 2 Workshop “การจัดทำ Consensus Review  และ Site Visit Planning” ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ เคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ และผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ของส่วนงาน

**ขอบคุณภาพจาก กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล***

Recent post