ม.มหิดล ร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 1/2562
February 28, 2019
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Council Visit ครั้งที่ 1)
February 28, 2019

พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล บรรยายพิเศษ หัวข้อ “หลีกห่างอบายมุข : ทางแห่งความเสื่อม” ให้กับนิสิตจุฬาฯ

line_33360665351809-1024x682

27 กุมภาพันธ์ 2562 พระอาจารย์สุมินทร์ ปัญโญ จากโครงการบัณฑิตอาสาของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ หัวข้อ “หลีกห่างอบายมุข : ทางแห่งความเสื่อม” ในการเรียนการสอนรายวิชา “ชีวิตติดปัญญา (Wisdom Of Living) ให้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการใช้กิจกรรมกระบวนการกลุ่มในการนำเข้าสู่เนื้อหาที่สอน ณ ธรรมสถานสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการบัณฑิตอาสาของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการจัดให้มีการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมนักเรียน/นักศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานของชีวิต โดยใช้ศาสนาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทางจริยธรรม โดยได้มีการขยายโครงการไปยังจังหวัดอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือดังกล่าวมากเป็นพิเศษ

Recent post