ม.มหิดลได้รับการจัดอันดับดีที่สุดในประเทศไทยในตัวชี้วัดด้าน Knowledge Transfer จาก U-Multirank
February 12, 2019
ม.มหิดลเป็นที่ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ 4icu.org
February 12, 2019

สถาบันฯ อาเซียน จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาระดับปริญญาเอก

aihd12

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Prof.Bruce Wilcox, Founder of Global Health Asia Institute และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ ประธานวิชาการและกิจกรรมสังคม ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการดำเนินงานของสถาบัน ณ ห้องประชุมกระแส ชนะวงษ์

ทั้งนี้ Prof.Bruce Wilcox, Founder of Global Health Asia Institute ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการก่อตั้ง Global Health Asia Institute รวมทั้งแนวทางและประเด็นการดำเนินงานขององค์กรที่จะประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาระหว่างสถาบัน ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีรวิทย์ รัตนพันธ์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Doctor of Philosophy Program in Health and Sustainable Development (International Program) ได้นำเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งเป็นที่สนใจในการศึกษาต่อของแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยาและแพทย์ใช้ทุนที่เข้าร่วมประชุมด้วย

Recent post