รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

ประชุมหารือ เรื่อง“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ GRC และวิธีดำเนินการในองค์กรขนาดใหญ่”
February 6, 2019
วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ศาสนพิธีสงฆ์
February 6, 2019

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก (WHO)

who4

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr. Bernadette Ramirez Ms.Mariam Otmani Del Barrio และ Mr. Thomas Scalway ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก (WHO) นำเข้าพบโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องรับรอง VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post