คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดงานปาฐกถาโดยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี พ.ศ.2559
February 6, 2019
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
February 6, 2019

ประชุมหารือ เรื่อง“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ GRC และวิธีดำเนินการในองค์กรขนาดใหญ่”

grc7

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี และทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมหารือเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ GRC และวิธีดำเนินการในองค์กรขนาดใหญ่” กับ คุณประสัณห์ เชื้อพานิช ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และคุณวารุณี ปรีดานนท์ หุ้นส่วนที่ปรึกษาการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เพื่อรับทราบข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับ GRC : Governance,Risk Management and Control or Compliance หรือธรรมภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ในองค์กรขนาดใหญ่ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยศูนย์ตรวจสอบภายในและสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post