พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล บรรยายพิเศษ หัวข้อ “หลีกห่างอบายมุข : ทางแห่งความเสื่อม” ให้กับนิสิตจุฬาฯ
February 28, 2019
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดบรรยาย เรื่อง “การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561”
February 28, 2019

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Council Visit ครั้งที่ 1)

eg12

28 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล พร้อมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันระหว่างกับสภามหาวิทยาลัยกับคณะฯ เพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่ World Class University ในโอกาสที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Council Visit) ครั้งที่ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม R-114 ชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์อาหาร (Engineering Cafe) บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเยี่ยมชม Engineering Maker Space ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

Recent post