คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Council Visit ครั้งที่ 1)
February 28, 2019

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดบรรยาย เรื่อง “การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561”

1551357420425-1024x679

28 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561” จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตามที่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้มีประกาศเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560” โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับประกาศดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดให้มีการบรรยาย เรื่อง “การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ระเบียบ และวิธีการดำเนินการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561 และสามารถดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวนประมาณ 166 คน

ขอขอบคุณภาพจากคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

Recent post